Y Newyddion Diweddaraf: Grwpiau Diddordeb Arbennig
Y Newyddion Diweddaraf: Eisiau gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned? Ymunwch â’r Grŵp Gwella Gwasanaethau!
Digwyddiadau Diweddaraf: Chwilio am waith?
Digwyddiadau Diweddaraf: Yr Hyn Mae Cyflogwyr Ei Eisiau
Y Newyddion Diweddaraf: Cyfranogiad Tenantiaid Arolwg
Y Newyddion Diweddaraf: Cerdded drwy Ystadau
Y Newyddion Diweddaraf: Gwobr Cymydog Da Tenantiaid Caerdydd
Y Newyddion Diweddaraf: I Wasanaethau Gwaith - Hyfforddiant Mehefin/Gorffennaf 2015
Digwyddiadau Diweddaraf: Taith Fws y Projectau Tai
Digwyddiadau Diweddaraf: Gerddi Gwych
Digwyddiadau Diweddaraf: Llanrumney Festival
Y Newyddion Diweddaraf: Up and Coming Events
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Digwyddiadau Diweddaraf: Hyb Powerhouse , Lansiad Swyddogol a
Digwyddiadau Diweddaraf: Ymweld â Gerddi Cymunedol

Tenantiaid Caerdydd - Polisi Preifatrwydd

Cyffredinol

Mae Tenantiaid Caerdydd wedi creu'r datganiad preifatrwydd hwn er mwyn dangos ein hymrwymiad cryf at breifatrwydd. Mae'r canlynol yn datgan yr arferion casglu a dosbarthu gwybodaeth ar gyfer y wefan hon. Nid yw'r datganiad hwn yn cwmpasu dolenni ar y safle hwn i wefannau eraill.


Y wybodaeth a gasglwn

Nid yw Tenantiaid Caerdydd yn cadw nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy'n pori'r wefan, ac eithrio pan fyddwch yn dewis o'ch gwirfodd i rannu manylion personol gyda ni drwy e-bost neu ffurflen ar-lein i holi neu wneud cais am ein gwasanaethau.


Beth ydyn ni'n ei wneud gyda gwybodaeth bersonol

Pan fyddwch yn dewis cwblhau unrhyw ffurflenni ar-lein, caiff y wybodaeth bersonol a roddwch ei defnyddio, gan Denantiaid Caerdydd neu ddarparwr gwasanaeth trydydd parti sydd wedi'i gontractio i ni, i ddarparu'r gwasanaeth(au) y gofynnoch amdanynt. Bydd Tenantiaid Caerdydd yn gwneud popeth yn ei allu i ddiogelu eich gwybodaeth a chaiff y wybodaeth honno ond ei datgelu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Bydd yn rhaid i ddarparwyr gwasanaeth trydydd parti weithio'n unol â'r un safonau.

Mae Tenantiaid Caerdydd yn ymrwymedig i gydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998, yn ogystal â hawliau pobl o ran cyfrinachedd a pharch i breifatrwydd. Rydyn ni'n trin eich gwybodaeth breifat â pharch. Fe'i cedwir yn ddiogel a dim ond y staff sydd â hawl i'w gweld sydd â mynediad ati. Byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i gadw gwybodaeth amdanoch chi'n gywir ac yn gyfredol. Pan na fydd angen i ni gadw eich gwybodaeth mwyach, byddwn yn cael gwared arni'n ddiogel.


Gwybodaeth i wella ein gwefan

Yr unig wybodaeth a gesglir ac a gedwir gan Denantiaid Caerdydd yw'r canlynol: y dyddiad ac amser, y cyfeiriad IP, math y porwr a'r system weithredu, URL y dudalen gyfeirio, yr eitem y gofynnir amdani, a chyflawnrwydd y cais. Mae ymwelwyr â'n gwefan yn parhau'n ddienw oherwydd nid yw'r data a gesglir yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth bersonol. Mae'r wybodaeth ond yn ein galluogi i ddiagnosio problemau gyda'n gweinyddwr ac asesu poblogrwydd y tudalennau ar y wefan, fel y gallwn wella ein safle yn barhaus.


Cwcis ac Ystadegau Gwe

Mae rhai tudalennau o wefan Tenantiaid Caerdydd yn defnyddio cwcis i hwyluso profiad y defnyddiwr. Mae cwcis hefyd yn cael eu defnyddio i gynhyrchu ystadegau (amhersonol) ar ddefnydd o'r safle. Ni ddefnyddir cwcis i gasglu na storio gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall.Rhoi gwybod am newidiadau

Wrth i Denantiaid Caerdydd greu gwasanaethau newydd, mae'n bosibl y bydd angen addasu'r datganiad preifatrwydd hwn. Os caiff ein polisi preifatrwydd ei newid ar unrhyw adeg yn y dyfodol, bydd yn cael ei bostio ar y wefan hon.


Telerau ac Amodau | Preifatrwydd | Lawrlwytho Darllenydd PDF Adobe | Cwcis | Gwybodaeth | ENGLISH
Crëwyd gwefan Tenantiaid Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, sy'n ei chynnal hefyd.
WG Cyngor Caerdydd