Gwasanaethau ar gyfer Tenantiaid y Cyngor


Ein blaenoriaeth yw cadw tenantiaid a staff yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn ac mae hyn yn golygu ein bod wedi gorfod gwneud rhai newidiadau i wasanaethau.
Mae’r newidiadau rydym wedi’u gwneud yn cydymffurfio â chanllawiau Iechyd y Cyhoedd a Llywodraeth Cymru.

 

Atgyweiriadau

Er mwyn sicrhau gwasanaeth i’r tenantiaid sydd â’r angen mwyaf, dim ond gwaith atgyweirio brys fydd yn cael ei wneud, a dylai tenantiaid gysylltu â ni ynghylch atgyweiriad ddim ond os yw’n argyfwng. Ar gyfer atgyweiriadau nad ydynt yn rhai brys, dylai tenantiaid gysylltu â ni yn ystod yr wythnos yn dechrau 15 Mehefin ymlaen, pan ragwelir y bydd y gwasanaeth yn gallu ymateb i’r atgyweiriadau hyn unwaith eto.

Caiff apwyntiadau presennol ar gyfer atgyweiriadau nad ydynt yn rhai brys eu hatal tan ar ôl 15 Mehefin.

 

Trosglwyddiadau a Chyfnewidiadau

Ni fydd unrhyw gyfnewid pellach yn mynd rhagddo ar hyn o bryd a dim ond trosglwyddiadau brys a fydd yn digwydd.

 

Help a Chyngor

Os ydych yn cael trafferth cael bwyd a hanfodion eraill, gallwn ni helpu.
Os nad ydych yn hunanynysu ond nad oes gennych arian i dalu am fwyd a hanfodion eraill, dewch i un o’r Hybiau​ canlynol:
Trelái a Chaerau
Llaneirwg
Y Powerhouse (yn Llanedern)
Hyb y Llyfrgell Ganolog
Curwch y drws a bydd rhywun yn gallu rhoi parsel brys i chi.
Os ydych yn hunanynysu a heb unrhyw un a all eich helpu i gael yr hyn sydd ei angen arnoch, ewch i www.gwirfoddolicaerdydd.co.uk​​​​​​​ neu ffoniwch 029 2087 1071.
Gall y Llinell Gynghori 029 20871071 hefyd roi cyngor ynghylch  arian i’r rhai sydd angen cymorth ariannol.

Taliadau Rhent

Dylai tenantiaid sy’n cael problemau gyda thaliadau rhent ar yr adeg anodd hon gysylltu i drafod.

 

Materion yn ymwneud â Thenantiaeth ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Dim ond mewn achosion o frys mawr y bydd ymweliadau cartref yn digwydd. Bydd materion yn cael eu datrys dros y ffôn cyn belled ag y bo modd.

 

Glanhau Ardaloedd Cymunedol Fflatiau

Bydd y gwaith rheolaidd o lanhau fflatiau tyrau isel yn cael ei atal a gallai casgliadau gwastraff swmpus gael eu hoedi.

 

Cynnwys Tenantiaid

Mae pob cyfarfod sydd wedi ei drefnu gan y Cyngor wedi ei atal. Cynghorwn yn gryf y dylai pob grŵp atal eu cyfarfodydd.

 

Symud Cartref

Ni fydd rhagor o gyfnewidiadau yn cael eu gwneud ar hyn o bryd a dim ond trosglwyddiadau brys a fydd yn digwydd.

Digartrefedd

Byddwn yn dal i weithio ar ein heiddo gwag ac yn helpu pobl ddigartref i symud allan o lety dros dro a hosteli.

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon