Y Newyddion Diweddaraf: Grwpiau Diddordeb Arbennig
Y Newyddion Diweddaraf: Eisiau gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned? Ymunwch â’r Grŵp Gwella Gwasanaethau!
Digwyddiadau Diweddaraf: Chwilio am waith?
Digwyddiadau Diweddaraf: Yr Hyn Mae Cyflogwyr Ei Eisiau
Y Newyddion Diweddaraf: Cyfranogiad Tenantiaid Arolwg
Y Newyddion Diweddaraf: Cerdded drwy Ystadau
Y Newyddion Diweddaraf: Gwobr Cymydog Da Tenantiaid Caerdydd
Y Newyddion Diweddaraf: I Wasanaethau Gwaith - Hyfforddiant Mehefin/Gorffennaf 2015
Digwyddiadau Diweddaraf: Taith Fws y Projectau Tai
Digwyddiadau Diweddaraf: Gerddi Gwych
Digwyddiadau Diweddaraf: Llanrumney Festival
Y Newyddion Diweddaraf: Up and Coming Events
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Digwyddiadau Diweddaraf: Hyb Powerhouse , Lansiad Swyddogol a
Digwyddiadau Diweddaraf: Ymweld â Gerddi Cymunedol

Tenantiaid Caerdydd - Telerau ac amodau

Telerau ac amodau

Mae Tenantiaid Caerdydd yn gwneud ei orau i sicrhau bod y wefan hon yn gywir ac yn ddibynadwy, ond nid yw'n rhoi unrhyw sicrwydd o ran pa mor gywir, dibynadwy, cyflawn neu addas yw'r wybodaeth, y cynnyrch, y gwasanaethau neu'r graffeg cysylltiedig ar y wefan hon, a hynny at unrhyw bwrpas. Ni fydd Tenantiaid Caerdydd nac unrhyw bartïon eraill sy'n gweithio i greu a darparu'r wefan hon yn atebol am unrhyw ddifrod, colled neu anghyfleustra sy'n deillio o ddibynnu ar gynnwys y wefan hon neu o'i defnyddio, boed yn uniongyrchol, yn anuniongyrchol, yn ddamweiniol, yn arbennig neu'n ôl-ddilynol.


Telerau ac amodau defnydd

Gwaherddir mynediad i'r wefan hon a defnydd ohoni gan Denantiaid Caerdydd yn unol â'r telerau a'r amodau canlynol:


 • Mae eich defnydd o'r wefan hon yn brawf eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn, sy'n dod i rym cyn gynted ag y defnyddiwch y wefan am y tro cyntaf. Mae gan Denantiaid Caerdydd yr hawl i newid y telerau a'r amodau hyn unrhyw bryd drwy bostio unrhyw newidiadau ar-lein. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon ar ôl i'r newidiadau gael eu postio, cymerir yn ganiataol eich bod yn derbyn y telerau a'r amodau diwygiedig.
 • Rydych yn defnyddio'r wefan hon at ddibenion personol, anfasnachol. Ni cheir copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, postio, darlledu na throsglwyddo'r deunydd mewn unrhyw ffordd ac eithrio at ddibenion personol ac anfasnachol yn eich cartref. Bydd angen caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Denantiaid Caerdydd i ddefnyddio'r wefan mewn unrhyw ffordd arall.
 • Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r wefan at ddibenion cyfreithlon yn unig ac mewn ffordd nad yw'n effeithio ar hawliau nac yn amharu ar ddefnydd a mwynhad unrhyw drydydd parti, nac yn achosi niwsans, anghyfleustra neu bryder diangen i unrhyw drydydd parti. Mae amharu yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, ymddygiad anghyfreithlon, difenwol neu sarhaus a all achosi pryder, anghyfleustra, niwsans neu fygythiad i unrhyw berson, a throsglwyddo cynnwys aflan, bygythiol neu sarhaus neu amharu ar lif deialog arferol y safle.
 • Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i safleoedd eraill. Nid yw Tenantiaid Caerdydd yn gyfrifol am gynnwys y safleoedd hyn ac nid yw'n atebol am unrhyw beth a all godi ar ôl defnyddio safleoedd o'r fath.
 • Gall y wefan hon hefyd ddefnyddio Teclyn Cyfieithu Google a all gyfieithu tudalen i mewn i nifer o ieithoedd. Mae'r teclyn hwn wrthi'n cael ei ddatblygu ac, felly, ni ddylid dibynnu'n llwyr arno i gynnig cyfieithiadau cywir o'r fersiwn Saesneg. Nid yw Tenantiaid Caerdydd yn gyfrifol am gyfieithiadau a gynhyrchir gan Declyn Cyfieithu Google ac nid yw'n atebol am unrhyw beth a all godi yn sgîl cyfieithiadau o'r fath.
 • Mae Tenantiaid Caerdydd yn gwneud ei orau i sicrhau bod yr holl wybodaeth a'r deunydd ar y wefan hon yn gywir ac ni fydd yn atebol am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau nac yn gwarantu y bydd y wefan yn rhedeg yn ddi-dor drwy'r amser. Mae Tenantiaid Caerdydd yn darparu'r deunydd a gyhoeddir ar y wefan ar y sail ei fod yn ymwadu unrhyw warant mewn perthynas â deunydd o'r fath, boed yn warant a fynegir neu a awgrymir. Nid yw Tenantiaid Caerdydd na darparwyr gwreiddiol y deunydd yn atebol am unrhyw golled uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol neu ôl-ddilynol o ran busnes, refeniw neu elw, na difrod arbennig sy'n codi yn sgîl cyhoeddi'r deunydd ar y wefan hon neu o ddefnyddio'r wefan hon.
 • Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau o ran eiddo deallusol, gan gynnwys hawlfraint a hawliau o ran cronfeydd data mewn perthynas â gwefan Tenantiaid Caerdydd a'i chynnwys yn eiddo i, neu wedi'u trwyddedu i, Denantiaid Caerdydd neu eu bod yn cael eu defnyddio gan Denantiaid Caerdydd yn unol â chyfreithiau perthnasol.
 • Mae gan Denantiaid Caerdydd yr hawl i olygu, gwrthod neu ddileu unrhyw ddeunydd a gyflwynir neu a gaiff ei bostio ar y safle. Nid yw Tenantiaid Caerdydd yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw ddeunydd sy'n cael ei bostio ar y safle nad yw'n cael ei bostio gan Denantiaid Caerdydd. Mae unrhyw farn, cyngor, datganiadau, cynigion neu wybodaeth arall a fynegir neu sydd ar gael drwy drydydd parti ar safle Tenantiaid Caerdydd yn eiddo i'r trydydd partïon hynny. Nid yw Tenantiaid Caerdydd yn ardystio nac yn gyfrifol am gywirdeb na dibynadwyedd unrhyw ddeunydd trydydd parti o'r fath.
 • Llywodraethir y telerau ac amodau hyn gan gyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy'n deillio o'r telerau ac amodau hyn yn cael ei ddatrys drwy awdurdodaeth Llysoedd Cymru a Lloegr.
 • Os oes unrhyw beth ar y wefan hon yn achosi pryder i chi, rhowch wybod i ni.
 • Os nad ydych yn fodlon ar unrhyw ran o'r wefan hon neu unrhyw delerau ac amodau defnydd, rhowch y gorau i ddefnyddio'r safle ar unwaith.
 • Os penderfynir bod unrhyw un o'r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu'n anorfodadwy yna, i'r graddau y mae'r telerau neu'r amodau hynny'n anghyfreithlon, yn annilys neu'n anorfodadwy, byddant yn cael eu dileu o'r cymal hwn a bydd y telerau ac amodau eraill yn parhau'n berthnasol ac i fod mewn grym ac effaith lawn ac yn dal i rwymo a chael eu gorfodi.
Telerau ac Amodau | Preifatrwydd | Lawrlwytho Darllenydd PDF Adobe | Cwcis | Gwybodaeth | ENGLISH
Crëwyd gwefan Tenantiaid Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, sy'n ei chynnal hefyd.
WG Cyngor Caerdydd