Y Newyddion Diweddaraf: Grwpiau Diddordeb Arbennig
Y Newyddion Diweddaraf: Eisiau gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned? Ymunwch â’r Grŵp Gwella Gwasanaethau!
Digwyddiadau Diweddaraf: Chwilio am waith?
Digwyddiadau Diweddaraf: Yr Hyn Mae Cyflogwyr Ei Eisiau
Y Newyddion Diweddaraf: Cyfranogiad Tenantiaid Arolwg
Y Newyddion Diweddaraf: Cerdded drwy Ystadau
Y Newyddion Diweddaraf: Gwobr Cymydog Da Tenantiaid Caerdydd
Y Newyddion Diweddaraf: I Wasanaethau Gwaith - Hyfforddiant Mehefin/Gorffennaf 2015
Digwyddiadau Diweddaraf: Taith Fws y Projectau Tai
Digwyddiadau Diweddaraf: Gerddi Gwych
Digwyddiadau Diweddaraf: Llanrumney Festival
Y Newyddion Diweddaraf: Up and Coming Events
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Y Newyddion Diweddaraf: Rent Increase 2017/18 Consultation
Digwyddiadau Diweddaraf: Hyb Powerhouse , Lansiad Swyddogol a
Digwyddiadau Diweddaraf: Ymweld â Gerddi Cymunedol

Diolch am yr Atgofion Nadolig!

Diolch am yr Atgofion Nadolig!


Hoffem ddiolch i holl breswylwyr y cynlluniau byw cymunedol a ddaeth i’n parti Nadolig ddydd Gwener 7 Rhagfyr. Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r twrci ac roedd yn hyfryd clywed cymaint o straeon Nadoligaidd. Os hoffech wneud cais am gyllid cymunedol am ddigwyddiad Nadolig neu os oes angen help llaw arnoch yn trefnu rhywbeth yn eich cymdogaeth leol, ffoniwch ni ar 02920871777 neu e-bostiwch CynnwysTenantiaid@caerdydd.gov.uk.Added by Jack Slowinski on 12 Dec 2018

Calan Gaeaf

Gobeithio eich bod wedi cael amser brawychus yn ein noson ffilm byw cymunedol Nos Galan Gaeaf yn sinema leol Butetown! Roedd yn wych eich gweld chi i gyd yno ac i gael sgwrs am yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn eich cymunedau. Os ydych yn byw mewn cynllun cymunedol yng Nghaerdydd ac yn awyddus i ddathlu hwyl yr Ŵyl gyda bwyd a danteithion Nadoligaidd, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 02920871777 neu siaradwch â rheolwr eich cynllun.
 

Added by Jack Slowinski on 07 Nov 2018

Diwrnod Cŵn

Mae’r ymddiriedolaeth cŵn yn cynnal diwrnod iechyd arall i gŵn yn Hyb y Powerhouse ar ddydd Mercher 7 Tachwedd! Ymunwch â ni am ficrosglodynnu am ddim, prawf iechyd a chyngor cyffredinol ar eich ffrind bach blewog. Mae Hyb Powerhouse yn Llanedern ac mae croeso i bawb. Rydym yno o 12pm i 3pm felly dewch draw i ddweud helo!
 

Added by Jack Slowinski on 29 Oct 2018

Diolch!

Hoffem ddiolch o galon i bawb ddaeth i’n Cinio Mawr yng Nghanolfan Gymunedol Butetown ym mis Awst. Roedd yn wych gweld cynifer o denantiaid o’r ddinas yn manteisio i’r eithaf ar y thema drofannol a chael dawns fach wedyn!
Os ydych chi’n un o drigolion y cynlluniau byw’n y gymuned yng Nghaerdydd a gydag awgrym ar ddigwyddiad i’w gynnal yn eich ardal, cofiwch gysylltu â’r adran Cynnwys Tenantiaid drwy ffonio 02920871777 neu e-bostio Cyfranogiadtenantiaid@caerdydd.gov.uk
 

Added by Jack Slowinski on 25 Sep 2018

Cynhadledd Tenantiad

Mae ein cynhadledd flynyddol i denantiaid eleni ar ddydd Gwener 28 Medi! Mae croeso i holl denantiaid y cyngor ddod i ddiwrnod llawn gweithdai a gweithgareddau hwyl i weld sut mae tenantiaid wedi bod yn rhan o’u cymunedau dros y flwyddyn ddiwethaf.
Bydd cinio bwffe am ddim a chaiff pawb gyfle i ennill raffl.  
Dyma'ch cyfle i ddod draw a rhannu’ch barn, helpu i wella gwasanaethau a chwrdd â thenantiaid eraill.
Carem eich gweld chi yno!
Os hoffech gadw lle, cofiwch ffonio Cynnwys Tenantiaid ar 02920871777 neu e-bostiwch Cyfranogiadtenantiaid@caerdydd.gov.uk
 

Added by Jack Slowinski on 11 Sep 2018

Clwb Llyfrau

Cynhaliodd Clwb Darllen Cynnwys Tenantiaid ei gyfarfod cyntaf yr wythnos hon gan benderfynu ar  ‘The Book Thief’ gan Markus Zusak fel y llyfr cyntaf i’w ddarllen a’i drafod. Os hoffech gymryd rhan yn y Clwb Llyfrau mae croeso i chi gysylltu â ni drwy roi galwad i ni ar 02920871777 neu e-bostiwch ni ar cynnwystenantiaid@caerdydd.gov.uk

Fel arall, gallwch ymweld â ni ar 4ydd llawr y Llyfrgell Ganolog a gallwn roi copi i chi o ‘The Book Thief’ i’w ddarllen.
 

Added by Kieran OBrien on 14 Jun 2018

Diwrnod Cŵn

Cynhaliodd Cyngor Caerdydd ddau ddiwrnod iechyd cŵn mewn cydweithrediad â’r Ymddiriedolaeth Cŵn yn ystâd Hollybush a’r Eglwys Newydd a Hyb Powerhouse yn Llanedern.  Cafodd y cŵn wiriad iechyd, torri eu hewinedd a sglodyn micro am ddim.  Roedd hi’n braf gweld y perchnogion a’u hanifeiliaid anwes yn cwrdd â’i gilydd ac edrychwn ymlaen at gynnal mwy o ddigwyddiadau yn yr ardaloedd hynny’n fuan!

Cynhelir ein diwrnod cŵn nesaf ddydd Llun 21 Mai yn Hyb Ystum Taf a Gabalfa.


 

Added by Jack Slowinski on 30 Apr 2018

Swyddfa Archwilio Cymru

Bydd Swyddfa Archwilio Cymru’n cynnal arolwg ffôn i denantiaid a lesddeiliaid Cyngor Caerdydd o ddydd Llun 23 Ebrill tan ddydd Gwener 18 Mai er mwyn gwrando ar eich barn ar amrywiaeth eang o wasanaethau tai’r Cyngor. Caiff y tenantiaid eu dewis ar hap.   Os oes unrhyw gwestiynau gennych am dderbyn y galwadau, ffoniwch y swyddfa ar 02920 871777.
 

Added by Jack Slowinski on 23 Apr 2018

Digwyddiadau Cymunedol

Mae cymunedau sy’n cynnwys tenantiaid cyngor wedi dod aton ni yn y gorffennol gyda’r syniad o gynnal parti yn y stryd er lles eu cymuned. Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid yn cynnig grant project arbennig sydd hyd at £1000 ar gyfer partïon yn y stryd neu brojectau cymunedol ar y cyd gyda thenantiaid cyngor.    Yn y gorffennol mae tenantiaid cyngor wedi defnyddio’r grant i wario mwy ar fwyd, gweithdai, cerddoriaeth neu weithgareddau ar y dydd. Os ydych chi’n meddwl y gallech ymddiddori mewn cynnal digwyddiad cymunedol peidiwch ag oedi i ffonio ni ar 02920871777 neu anfonwch e-bost aton ni ar Cynnwystenantiaid@Caerdydd.Gov.Uk
 

Added by Jack Slowinski on 16 Mar 2018

Garddio GwychAdded by Alex Hawkes on 20 Feb 2018

Dwech I DyfiAdded by Alex Hawkes on 02 Feb 2018

ffilm Tŷ pŵerAdded by Alex Hawkes on 01 Feb 2018

POINTS4U

Ydych chi’n gwybod am ein rhaglen Points4U? Bydd tenantiaid yn cael pwyntiau am gymryd rhan mewn Cyfranogiad Tenantiaid ac yn eu cymuned, a bydd modd cyfnewid y pwyntiau hyn am dalebion rhodd Amazon, Argos, Asda a llawer mwy. Os rydych am wybod mwy am y cynllun neu gael llyfryn Points4U, cysylltwch â’n swyddfa ar 02920871777 neu anfonwch e-bost atom ar CyfranogiadTenantiaid@caerdydd.gov.uk
 

Added by Jack Slowinski on 15 Feb 2018

Project Côr

Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid yn swyddogol wedi dechrau ei broject côr newydd. Mae ein swyddog Kieran yn trefnu cyfarfodydd i denantiaid y cyngor a hoffai fod yn rhan o broject côr hamddenol. Mae cyfarfod dydd Gwener 9 Chwefror am 2:30pm yn ystafell gyfarfod TRC. Os hoffech ddod draw i fod yn rhan ohono neu gael paned, e-bostiwch Cynnwys Tenantiaid ar cyfranogiadtenantiaid@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch ni ar 02920871777.
 

Added by Kieran OBrien on 07 Feb 2018

Glas Ionawr

Mae'r Nadolig drosodd, mae Nos Galan wedi bod ac mae mis Ionawr yn cael ei ystyried fel cyfnod pan fydd pobl yn dueddol o geisio cynilo ar ôl gwario mwy o arian nag ar fer dros gyfnod y Nadolig. Gall hyn olygu bod pobl yn teimlo’n isel ac felly penderfynodd y Tîm Cynnwys Tenantiaid ymweld â chynlluniau ymddeol byw Cymunedol Cyngor Caerdydd i drefnu ychydig o ddigwyddiadau gan ddod â thenantiaid ledled y ddinas ynghyd i gael hwyl a gemau i godi calon. Cyfarfu tenantiaid o Wheatley Road, Sandown Court a Worcester Court yn Clos y Nant am gwis Cymreig, gemau bingo a raffl ar ochr orllewinol y ddinas tra bu tenantiaid Minton Court a Brentwood House yn cyfarfod yn Tŷ Broadlands yn Llaneirwg ar gyfer digwyddiad yn ochr ddwyreiniol y ddinas.
Enillwyd amrywiaeth o wobrau gan denantiaid yn ystod y ddau ddigwyddiad a oedd yn gyfle gwych i wneud ffrindiau sy'n golygu y bydd cynlluniau byw cymuned yn cael mwy o gyfle i gymdeithasu ar y cyd o dan yr unto. Benthycodd Cynnwys Tenantiaid dafarn REMPOD o'r Llyfrgell Ganolog a oedd yn ffordd wych o drafod yr hwyl a gafwyd ym mis Ionawr yn y gorffennol.  
Trefnwyd digwyddiad Dydd Llun Glas arall ar gyfer ein tenantiaid sy’n hyrwyddwyr cymunedol ledled y ddinas fel gwobr am ymgysylltu â ni drwy gydol 2017.  Roedd hwn yn gyfle i denantiaid gyfarfod a rhannu storïau am y Nadolig yn ogystal â gweld y dafarn REMPOD ar waith gyda mwy o fingo a rafflau.
 

Added by Jack Slowinski on 05 Feb 2018

SEFLYDLU CORAdded by Alex Hawkes on 22 Jan 2018

Blwyddyn Newydd Dda

Hoffai’r tîm Cynnwys Tenantiaid ddymuno blwyddyn newydd dda i’w holl Denantiaid a Phartneriaid. Roedd 2017 yn flwyddyn wych i fyfyrio amdani, gyda digonedd o ddigwyddiadau a gweithdai da. Gobeithio y cewch 2018 arbennig ac edrychwn ymlaen at eich gweld gydol y flwyddyn!Added by Jack Slowinski on 02 Jan 2018

Rhieni’n cwblhau cwrs Cymorth Cyntaf yn ysgol Hywel Dda

Cynhaliodd y Tîm Cynnwys Tenantiaid gwrs cymorth cyntaf yn ysgol Hywel Dda mewn partneriaeth â thîm i Mewn i Waith Cyngor Dinas Caerdydd. Addysgwyd y rhieni a’r tenantiaid am gymorth cyntaf sylfaenol a sut y gallai fod yn ddefnyddiol yn eu bywydau dyddiol.
Os oes diddordeb gennych mewn cwblhau cwrs Cymorth Cyntaf neu ddefnyddio eich ysgol am ddigwyddiadau’n cynnwys tenantiaid, mae croeso i chi ffonio fy swyddfa ar 02920871777 neu anfon e-bost atom yn cyfranogiadtenantiaid@caerdydd.gov.ukAdded by Jack Slowinski on 18 Oct 2017

Ffair y Gaeaf yn Hyb STAR

Roedd Amy a Jack o dîm Cyfranogiad Tenantiaid yn hyb STAR yn dangos i blant sut y gallai bwyta’n iach fod yn hwyl drwy adael iddynt ddefnyddio’r beic diod ffrwythau i feicio eu ffordd i wneud diodydd iach! Roedd hefyd yn gyfle i roi gwybodaeth i denantiaid y Cyngor am ein rhaglen Pasbort i’r Gwaith a Gardd Gymunedol.


Os ydych yn denant y Cyngor a gyda diddordeb mewn garddio neu’n chwilio am waith, ffoniwch ein swyddfa ar 02920871777 neu ebostiwch ni ar cyfranogiadtenantiaid@caerdydd.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth!  Added by Jack Slowinski on 01 Dec 2017

Parti Nadolig Byw Cymunedol

Hoffai’r Tîm Cynnwys Tenantiaid ddiolch yn fawr i bawb a ddaeth i’n cinio Nadolig ddoe ar gyfer Tenantiaid sy’n rhan o gynlluniau byw cymunedol ledled Caerdydd.
Daeth tenantiaid o Sandown, Wheatley Road, Llys Broadlands, Llys Minton, Clos Y Nant, Tŷ Poplar a Nelson i ddawnsio a chael cinio twrci.
Roedd yn wych eich gweld chi yn ystod y tymor Nadoligaidd ac rydym yn edrych ymlaen at gael mwy o hwyl gyda’n gilydd yn 2018!


 Added by Jack Slowinski on 14 Dec 2017

Telerau ac Amodau | Preifatrwydd | Lawrlwytho Darllenydd PDF Adobe | Cwcis | Gwybodaeth | ENGLISH
Crëwyd gwefan Tenantiaid Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, sy'n ei chynnal hefyd.
WG Cyngor Caerdydd